محتواي آموزشي

منوي عمومي

آخرين اخبار

شيوه نامه جشنواره هاي روش تدريس (301) ، توليد محتوا (401) و روزنامه ديواري (501)
شيوه نامه هاي جشنواره
1395/09/29 ساعت 20:12
تعداد بازدید : 262

شرکت در نظرسنجي برنامه عملياتي موضوع کد 103
شرکت در نظرسنجي برنامه عملياتي موضوع کد 103
1395/09/23 ساعت 12:17
تعداد بازدید : 128

جزوه کارگاه روش تدريس موضوع کد 302
جزوه کارگاه روش تدريس موضوع کد 302
1395/09/22 ساعت 09:29
تعداد بازدید : 145

ارسال برنامه عملياتي استانها موضوع کد 102
ارسال برنامه عملياتي استانها موضوع کد 102
1395/09/18 ساعت 12:06
تعداد بازدید : 169

برنامه عملياتي سال تحصيلي 96-95
برنامه عملياتي سال تحصيلي 96-95
1395/09/17 ساعت 19:19
تعداد بازدید : 164

بازديد از هنرستانها ي مجري پايه دهم + کد برنامه عملياتي 901
بازديد از هنرستانها ي مجري پايه دهم + کد برنامه عملياتي 901
1395/08/05 ساعت 15:22
تعداد بازدید : 333