محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : مونتاژکار و نصاب تابلوهاي برق ( ماشين الکتريکي)  | نام رشته : ماشين هاي الکتريکي  |     

طرح درس سالانه مباني برق
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

جزوه آموزشي ارتينگ
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : عزت اله محمودي هنرآموز شاغل در هنرستان امام خميني)ره( شهرستان ايلام

استاندارد مونتاژکار و نصاب تابلو برق
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

دوفيلم كوتاه با موضوع حفاظت الكتريكي
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده :

نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل + فايل آموزشي
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : ويکي پاور

استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شرکت توزيع
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده : گروه مطالعات توزيع - بخش برق -

جزوه محاسبه سطح مقطع کابل ( سيمند کابل اهر)
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده :