محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : کارور PLC درجه 2  | نام رشته : الکترونيک صنعتي  |     

طرح درس سالانه مباني برق
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

تمرينات کتاب برق صنعتي ( بخش Logo )


نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

استاندارد PLC درجه 2
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

دوفيلم كوتاه با موضوع حفاظت الكتريكي
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده :