محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : برق کار صنعتي درجه 2  | نام رشته : برق صنعتي  |     

طرح درس سالانه مباني برق
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

مراحل اجراي تاسيسات برقي ساختمان
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

تمرينات عملي برق ساختمان و صنعتي
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

تمرينات کتاب برق صنعتي ( بخش Logo )


نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده :

نکات اجرايي تاسيسات برق ساختمان ( سازمان نظام مهندسي تهران)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : ( سازمان نظام مهندسي تهران)

جزوه آموزشي ارتينگ
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : عزت اله محمودي هنرآموز شاغل در هنرستان امام خميني)ره( شهرستان ايلام

دوفيلم كوتاه با موضوع حفاظت الكتريكي
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده :

آموزش آيفون تصويري
نوع محتوا : فیلم آموزشی          تهیه کننده : حامد صيدي - همدان

نرم افزار ساده براي کدهاي رنگي مقاومت ها
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : جبار اسلامي پور

راهنماي استفاده از نرم افزار Cross Section(محاسبه سطح مقطع کابل)
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : جبار اسلامي پور

نرم افزارآموزشي مباني برق
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : جبار اسلامي پور

جزوه محاسبه سطح مقطع کابل ( سيمند کابل اهر)
نوع محتوا : سایر          تهیه کننده :