محتواي آموزشي

منوي عمومي

    
نام درس : عرضه تخصصي قطعات الکتريکي و الکترونيکي  | نام رشته : پايه دهم الکترونيک  |     

کتاب ، راهنماي هنرجو و هنرآموز ( عرضه تخصصي قطعات الکتريکي و الکترونيکي)
نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : دبيرخانه برق

آموزش درايو


نوع محتوا : محتوا درسی          تهیه کننده : عباس منظري - اصفهان

نرم افزار ساده براي کدهاي رنگي مقاومت ها
نوع محتوا : نرم افزار          تهیه کننده : جبار اسلامي پور