محتواي آموزشي

منوي عمومي


لیست وبلاگ سر گروههای آموزشی کشور


*  سر گروههای محترم استانها چنانچه وبلاگ شمادر لیست وجود ندارد اطلاعات خود را  در اسرع وقت از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال نمایید.
ردیفنام استان نام رشته آدرسمشاهده
1آذربايجان شرقيبرق فنیhttp://teaedu.ir/portal2/
2آذربايجان شرقيالکترونیک فنیhttp://www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/172/Default.aspx
3آذربايجان شرقيبرق کاردانشhttp://teaedu.ir/portal2
4آذربايجان غربيبرق فنیhttp://waz-electronic.blog.ir/
5آذربايجان غربيالکترونیک فنیhttp://waz-electronic.blog.ir
6اردبيلالکترونیک فنیebe.blogfa.com
7اصفهانبرق فنیhttp://etun.isfedu.ir/electrotechnic_fa
8اصفهانالکترونیک فنیhttp://etun.isfedu.ir/electronic_fa
9اصفهانبرق کاردانشhttp://etun.isfedu.ir/electrotechnic- ka
10اصفهانالکترونیک کاردانشhttp://etun.isfedu.ir/electronic-ka
11البرزبرق فنیELECTROCOMP.BLOGFA.COM
12البرزالکترونیک فنیElectrocomp.blogfa.com
13بوشهربرق فنیbargh96.blogfa.com
14تهرانالکترونیک فنیtehrangam.tedu.ir
15تهرانالکترونیک کاردانشhttp://tehrangam.tedu.ir
16خراسان شماليبرق فنیbarati.electronic@gmail.com
17خوزستانبرق فنیhttp://barghkhuzestan.blogfa.com
18زنجانالکترونیک فنیhttp://electronic.zanjansadra.ir
19زنجانبرق کاردانشWWW.power.zanjansadra.ir
20سمنانبرق فنیhttp://barghsemnan2012.persianblog.ir
21سمنانالکترونیک فنیhttp://semelectron.persianblog.ir/
22سمنانبرق کاردانشbarghsemnan2012.persionblog.ir
23سمنانالکترونیک کاردانشsemelectron.persianblog.ir
24سيستان و بلوچستانبرق فنیetf.gasb.ir
25سيستان و بلوچستانالکترونیک فنیhttp://ef.gasb.ir
26سيستان و بلوچستانبرق کاردانشetk gasb.ir
27فارسبرق کاردانشbargh.farssch.ir
28فارسالکترونیک کاردانشbargh.farssch.ir
29قزوينبرق فنی(tgm.qazvinsch.ir )electron-bargh-blogfa.com
30قزوينالکترونیک فنیhttp://electronic-fany.blogfa.com/(tgm.qazvinsch.ir)
31قزوينبرق کاردانشhttp://www.goroh-bargh.blogfa.com
32قمالکترونیک فنیhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electronics
33قمالکترونیک کاردانشhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electronics
34کردستانالکترونیک فنیkurdelectronic.mihanblog.com
35کرمانشاهبرق فنیhttp://kermanshahelectrical.blogfa.com
36کرمانشاهالکترونیک فنیelectronic123.blogsky.com
37کرمانشاهبرق کاردانشbargh-kardanesh.kermanshahsch.ir
38کرمانشاهالکترونیک کاردانشelectronic123.blogsky.com
39گلستانالکترونیک فنیhttp://power-electronic-gol.blogfa.com/
40گلستانالکترونیک کاردانشhttp://power-electronic-gol.blogfa.com/
41مازندرانبرق فنیgbemazandaran.blogfa.com
42مازندرانالکترونیک فنیhttp://bargh.mazsch.ir
43مازندرانالکترونیک کاردانشhttp://bargh.mazsch.ir
44مرکزيبرق فنیhttp://bargh.tma.ir
45مرکزيبرق کاردانشhttp://bargh.tma.ir
46مرکزيالکترونیک کاردانشhttp://electronic.markazisch.ir
47هرمزگانبرق فنیhormozelec.persianblog.ir
48هرمزگانالکترونیک فنیhormozelec.persianblog.ir
49هرمزگانبرق کاردانشelecbnd.blogfa.com
50هرمزگانالکترونیک کاردانشelecbnd.blogfa.com
51همدانبرق فنیhttp://haghmoradi.blogfa.com
52همدانالکترونیک فنیhttp://Hamedanelec.blogfa.com
53همدانبرق کاردانشhttp://www.barghekardanesh.blogfa.com
54همدانالکترونیک کاردانشhttp://Elechamedan.mihanblog.com
55يزدبرق فنیwww.electrotecnic-fhyazd.blogfa.com
56يزدالکترونیک فنیhttp://electrical-yazd.blogfa.com/
57يزدبرق کاردانشyazd-elec.blogfa.com
58شهرستانهاي تهرانبرق فنیelectrotech-ostehran.blogfa.com
59شهرستانهاي تهرانالکترونیک فنیhttp://www.electrotech-ostehran.blogfa.com/
60شهرستانهاي تهرانبرق کاردانشhttp://www.electrotech-ostehran.blogfa.com/
61شهرستانهاي تهرانالکترونیک کاردانشwww.eltech.blogfa.com