محتواي آموزشي

منوي عمومي


لیست وبلاگ سر گروههای آموزشی کشور


*  سر گروههای محترم استانها چنانچه وبلاگ شمادر لیست وجود ندارد اطلاعات خود را  در اسرع وقت از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال نمایید.
ردیفنام استان نام رشته آدرسمشاهده
1آذربايجان شرقيبرق فنیhttp://teaedu.ir/portal2/
2آذربايجان شرقيالکترونیک فنیhttp://www.portal1.teg-eaedu.ir/tabid/172/Default.aspx
3آذربايجان شرقيبرق کاردانشhttp://teaedu.ir/portal2
4آذربايجان غربيبرق فنیhttp://waz-electronic.blog.ir/
5آذربايجان غربيالکترونیک فنیhttp://waz-electronic.blog.ir
6اردبيلالکترونیک فنیebe.blogfa.com
7اصفهانبرق فنیhttp://etun.isfedu.ir/electrotechnic_fa
8اصفهانالکترونیک فنیhttp://etun.isfedu.ir/electronic_fa
9اصفهانبرق کاردانشhttp://etun.isfedu.ir/electrotechnic- ka
10اصفهانالکترونیک کاردانشhttp://etun.isfedu.ir/electronic-ka
11البرزبرق فنیELECTROCOMP.BLOGFA.COM
12البرزالکترونیک فنیElectrocomp.blogfa.com
13بوشهربرق فنیbargh96.blogfa.com
14تهرانالکترونیک فنیtehrangam.tedu.ir
15تهرانالکترونیک کاردانشhttp://tehrangam.tedu.ir
16چهار محال و بختياريبرق فنی4mbee.blog.ir
17چهار محال و بختياريبرق کاردانش4mbee.blog.ir
18خراسان شماليبرق فنیbarati.electronic@gmail.com
19خوزستانبرق فنیhttp://barghkhuzestan.blogfa.com
20زنجانالکترونیک فنیhttp://electronic.zanjansadra.ir
21زنجانبرق کاردانشWWW.power.zanjansadra.ir
22سمنانبرق فنیhttp://barghsemnan2012.persianblog.ir
23سمنانالکترونیک فنیhttp://semelectron.persianblog.ir/
24سمنانبرق کاردانشbarghsemnan2012.persionblog.ir
25سمنانالکترونیک کاردانشsemelectron.persianblog.ir
26سيستان و بلوچستانبرق فنیetf.gasb.ir
27سيستان و بلوچستانالکترونیک فنیhttp://ef.gasb.ir
28سيستان و بلوچستانبرق کاردانشetk gasb.ir
29فارسبرق کاردانشbargh.farssch.ir
30فارسالکترونیک کاردانشbargh.farssch.ir
31قزوينبرق فنی(tgm.qazvinsch.ir )electron-bargh-blogfa.com
32قزوينالکترونیک فنیhttp://electronic-fany.blogfa.com/(tgm.qazvinsch.ir)
33قزوينبرق کاردانشhttp://www.goroh-bargh.blogfa.com
34قمالکترونیک فنیhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electronics
35قمالکترونیک کاردانشhttp://fani.qomgt.ir/index.php/electronics
36کردستانالکترونیک فنیkurdelectronic.mihanblog.com
37کرمانشاهبرق فنیhttp://kermanshahelectrical.blogfa.com
38کرمانشاهالکترونیک فنیelectronic123.blogsky.com
39کرمانشاهبرق کاردانشbargh-kardanesh.kermanshahsch.ir
40کرمانشاهالکترونیک کاردانشelectronic123.blogsky.com
41گلستانالکترونیک فنیhttp://power-electronic-gol.blogfa.com/
42گلستانالکترونیک کاردانشhttp://power-electronic-gol.blogfa.com/
43مازندرانبرق فنیgbemazandaran.blogfa.com
44مازندرانالکترونیک فنیhttp://bargh.mazsch.ir
45مازندرانالکترونیک کاردانشhttp://bargh.mazsch.ir
46مرکزيبرق فنیhttp://bargh.tma.ir
47مرکزيبرق کاردانشhttp://bargh.tma.ir
48مرکزيالکترونیک کاردانشhttp://electronic.markazisch.ir
49هرمزگانبرق فنیhormozelec.persianblog.ir
50هرمزگانالکترونیک فنیhormozelec.persianblog.ir
51هرمزگانبرق کاردانشelecbnd.blogfa.com
52هرمزگانالکترونیک کاردانشelecbnd.blogfa.com
53همدانبرق فنیhttp://haghmoradi.blogfa.com
54همدانالکترونیک فنیhttp://Hamedanelec.blogfa.com
55همدانبرق کاردانشhttp://www.barghekardanesh.blogfa.com
56همدانالکترونیک کاردانشhttp://Elechamedan.mihanblog.com
57يزدبرق فنیwww.electrotecnic-fhyazd.blogfa.com
58يزدالکترونیک فنیhttp://electrical-yazd.blogfa.com/
59يزدبرق کاردانشyazd-elec.blogfa.com
60شهرستانهاي تهرانبرق فنیelectrotech-ostehran.blogfa.com
61شهرستانهاي تهرانالکترونیک فنیhttp://www.electrotech-ostehran.blogfa.com/
62شهرستانهاي تهرانبرق کاردانشhttp://www.electrotech-ostehran.blogfa.com/
63شهرستانهاي تهرانالکترونیک کاردانشwww.eltech.blogfa.com